Revisjon 5.1

Digi-Key brukervilkår og bestillingsbetingelser

DATO FOR SISTE ENDRING

februar 24, 2022

Digi-Key Corporation (DBA Digi-Key Electronics), sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper, inkludert,, Digi-Key («Digi-Key» www.digikey.no og en portefølje av andre nettsteder, inkludert, men ikke begrenset til, Digi-Key Tech-Xchange-nettsiden, eewiki.net-nettstedet maker.io-nettstedet og prosjektnettsteder levert av Digi-Key, inkludert www.digikey.no/no/maker (samlet kalt «prosjektnettsteder»), og nettbutikker som kan være merket ved hjelp av navnene på andre enheter og innebygd i nettstedene til disse andre enhetene (samlet kalt «nettstedet»). Nettstedet: gir online tilgang til informasjon om produkter og tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, Chip Outpost-produkter og produkter og tjenester som tilbys gjennom Digi-Keys markedsplassprogram, tilgjengelig fra Digi-Key (samlet kalt «produkt(er)»); letter prosjektdeling og -styring; gir tilgang til applikasjonstekniske tjenester om produkter; kan levere kommunikasjonstjenester (som definert i avsnitt 8 nedenfor); og letter transaksjoner for kjøp av produkter alene og i forbindelse med tredjepartsapplikasjoner som bruker proprietære Digi-Key-nettjenester (Digi-Key web services) («nett-tjenesteapplikasjoner»), og i forbindelse med tredjeparter og deres nettsteder gjennom Digi-Key-leverte nettbutikker (samlet kalt «tjenestene»).

Ved å få tilgang til, besøke, bla gjennom, bruke eller samhandle eller forsøke å samhandle med noen del av nettstedet eller programvare (som definert nedenfor), program eller tjenester på nettstedet samtykker du på dine vegne personlig, og på vegne av enhver enhet som du er agent for eller du ser ut til å representere, (samlet og individuelt «du», «din» eller «bruker(en)») til hver av vilkårene og betingelsene som er angitt her (samlet «Vilkår for bruk»). For opplysning om informasjon samlet og delt av Digi-Key fra din tilgang og bruk av nettstedet, se Digi-Keys Personvernerklæring. Ved å bestille produkter via nettstedet eller via post, e-post, telefon, faks eller annen metode, samtykker du på dine vegne personlig og på vegne av enhver enhet som du er agent for eller som du ser ut til å representere i henhold til bruksvilkårene og ordensvilkårene (som definert nedenfor).

I. Nettstedets bruksvilkår

1. Tilgang til nettstedet. Registrering er ikke påkrevd for å bestille eller å bruke nettstedet. Utvalgte deler av nettstedet tilbyr utvidede tjenester via internett gjennom et innlogging med et brukernavn / passordbeskyttet system, inkludert, uten begrensning, webtjeneste-applikasjonene.

Brukernavnet og passordet ditt omtales som din «Identifikasjon». Identifikasjonen din må være nøyaktig, aktuell og fullstendig, og det er ikke tillatt å oppgi falsk informasjon til Digi-Key eller utgi deg for å være en annen person eller enhet. Du er selv ansvarlig for å holde din Identifikasjon konfidensiell. Du samtykker i at du og dine autoriserte representanter vil være de eneste som bruker din Identifikasjon, og at du har fullt ansvar for all aktivitet på Nettsiden med bruk av din Identifikasjon. Vi anbefaler på det sterkeste at du logger deg ut av nettstedet og lukker vinduet til nettleseren når økten er fullført for å bidra til å forhindre at uautoriserte personer får tilgang til din identifikasjon. Digi-Key har anledning til å overvåke din Identifikasjon og etter eget forgodtbefinnende kreve at du endrer den. Kontakt Digi-Key straks på internet.registration@digikey.com hvis du mener at Identifikasjonen din er mistet eller stjålet eller at noen har forsøkt å bruke Identifikasjonen uten ditt samtykke. Husk at ingen nettsteder er 100 % sikre. Selv om Digi-Key etterstreber å beskytte brukernes personopplysninger og personvern, bruker du likefullt nettstedet og/eller lagrer dine personopplysninger på eget ansvar.

2. Åndsverk. Tjenestene, nettstedet og all informasjon, webapplikasjonene, programvaren, dataene, Digi-Key-produktdatabasen, trykt/elektronisk dokumentasjon og/eller innhold som du ser, hører eller på en annen måte opplever på nettstedet («innholdet»), er beskyttet av amerikanske og internasjonal lover om kopirett/varemerker og andre lover, og eies av Digi-Key eller deres partnere, datterselskaper, lisensgivere, leverandører, bidragsytere eller tredjeparter.

I henhold til disse bruksvilkårene, og med unntak av programvare og webapplikasjoner, gir Digi-Key deg en personlig, gjenkallelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til bruk av nettstedet, tjenestene og innholdet, samt til å laste ned, skrive ut og lagre deler av innholdet. Ingen rettigheter, eierskap eller interesser i nedlastet eller åpnet innhold eller materiale blir overført til deg på grunnlag av denne lisensen. Digi-Key forbeholder seg all opphavsrett til alt innhold du åpner eller laster ned fra nettstedet, i henhold til den begrensede lisensen som gis i dette dokumentet.

Programvare som gjøres tilgjengelig for nedlasting fra nettstedet, eller for tilgang og bruk på nettstedet, unntatt programvare som kan gjøres tilgjengelig av sluttbrukere gjennom en kommunikasjonstjeneste («programvare»), og webtjenesteprogrammene er opphavsrettsbeskyttet av Digi-Key og/eller dets leverandører eller tredjeparter, og kan være ytterligere beskyttet av patent, varemerke, forretningshemmeligheter eller andre eiendomsrettigheter. Din tilgang til og bruk av programvare- og webtjenesteprogrammene er underlagt vilkårene i deres respektive lisensavtaler for sluttbrukere, hvis noen, som følger med eller er inkludert i programvare- og webtjenesteprogrammene («lisensavtalen»). Du kan ikke installere eller bruke noen programvare eller webapplikasjoner som er forbundet med eller inkluderer en Lisensavtale, med mindre du først samtykker i vilkårene i Lisensavtalen. For programvare- eller nettjeneste-applikasjoner som ikke er ledsaget av en lisensavtale, gir Digi-Key herved, i den grad Digi-Key er autorisert og juridisk i stand til, til deg, brukeren, en tilbakekallbar, personlig, ikke-overførbar lisens for å bruke programvaren eller webtjenesteprogrammet for visning og annen bruk av nettstedet i samsvar med disse bruksvilkårene, og ikke for noe annet formål. Alle eventuelle merknader fra tredjeparter som følger programvaren eller nettjeneste-applikasjonene, er kun til informasjon.

Ingen andre rettigheter eller lisenser gis av Digi-Key, verken uttrykkelig eller underforstått. Dette gjelder også uten unntak alle underforståtte patentlisenser. Enhver uautorisert reproduksjon eller redistribusjon av programvaren er strengt forbudt ved lov og kan medføre sivilt søksmål og streng straff. Overtredelser blir straffeforfulgt iht. gjeldende lov. Alle lisenser som gis her er underlagt følgende begrensninger: (1) du kan bare bruke disse kopiene av innholdet til dine egne interne forretningsformål eller din personlige, ikke-kommersielle bruk; (2) du kan ikke kopiere eller legge inn innholdet på noen nettverksdatamaskin eller overføre, distribuere, publisere, vise eller kringkaste innholdet i noe medium; og (3) du kan ikke endre, oversette, dekompilere, demontere, reversere, eller endre nettstedet eller innholdet på noen måte, eller slette eller endre opphavsrett, varemerke eller annen proprietær melding. UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE, ER KOPIERING ELLER REPRODUKSJON AV PROGRAMVAREN ELLER WEB SERVICES-APPLIKASJONENE TIL NOEN ANNEN SERVER ELLER PLASSERING FOR VIDERE REPRODUKSJON ELLER OMFORDELING UTTRYKKELIG FORBUDT. Du bekrefter at programvaren, webtjenesteapplikasjonene og all medfølgende dokumentasjon og/eller teknisk informasjon er underlagt gjeldende eksportkontrollover og -forskrifter i USA. Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller re-eksportere programvaren, verken direkte eller indirekte, til land som er underlagt amerikanske eksportrestriksjoner.

Du kan ikke bruke noen av varemerkene eller logoene som vises på nettstedet, uten skriftlig tillatelse fra eieren av varemerket, unntatt når det er tillatt av gjeldende lov.

Digi-Key kan forby eller begrense din bruk av nettstedet, inkludert uten begrensning tjenestene, når som helst etter eget skjønn.

Det er ikke tillatt å bruke tekstinnsamlingsprogrammer, indekseringsroboter eller andre automatiske metoder for å skaffe eller samle innhold fra nettstedet, og det er heller ikke tillatt å speile, sammerke eller ramme inn startsiden eller andre sider på nettstedet på andre nettsteder eller -sider. I disse bruksvilkårene betyr «sammerke» å vise navn, logoer, varemerker eller andre former for identifikasjon på en slik måte at brukeren med rimelig grad av sannsynlighet kan få inntrykk av at denne parten har rett til å vise, publisere eller distribuere nettstedet eller innholdet på den. Konkurrenter og tredjeparts datainnsamlere kan ikke koble «dype koblinger» til nettstedet, dvs. opprette lenker til dette nettstedet som forbigår startsiden eller andre deler av nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Digi-Key. Dette forbudet er ikke ment å begrense ikke-kommersielle aktiviteter av enkeltpersoner.

3. Garantifraskrivelse. DIGI-KEY OG DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER GIR INGEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER NÅR DET GJELDER NETTSTEDET, TJENESTENE ELLER INNHOLDET, OG DIGI-KEY OG DERES LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG UTRYKKELIG ALLE GARANTEIER AV ALLE SLAG, UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE, LOVBESTEMTE ELLER ANDRE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL, ELLER NETTSTEDETS, TJENESTENS OG INNHOLDETS UKRENKELIGHET. DEN ENESTE GARANTIEN FOR PROGRAMVAREN OG WEBAPPLIKASJONENE ER DEN SOM GIS I VILKÅRENE FOR DE RESPEKTIVE LISENSAVTALENE, OM NOEN, OG ER ELLERS UNDERLAGT GARANTIFRASKRIVELSEN I DISSE BRUKSVILKÅRENE. DIGI-KEY OG DERES LEVERANDØRER GARANTERER IKKE AT FUNKSJONENE SOM UTFØRES AV NETTSTEDET ELLER TJENESTENE, VIL VÆRE UTEN AVBRUDD, PRESISE, SIKRE ELLER FEILFRIE, ELLER AT DEFEKTER PÅ NETTSTEDET ELLER TJENESTENE KOMMER TIL Å BLI UTBEDRET. DIGI-KEY OG DERES LEVERANDØRER GARANTERER IKKE FOR NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV INNHOLDET, ELLER AT EVENTUELLE FEIL I INNHOLDET VIL BLI RETTET. NETTSTEDET, TJENESTENE OG INNHOLDET BLIR STILT TIL RÅDIGHET «SOM DE ER» OG NÅR DE ER TILGJENGELIGE. DIGI-KEY OG DERES LEVERANDØRER ER IKKE ANSVARLIGE FOR UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA, MATERIALE ELLER DATA SOM SENDES ELLER MOTTAS, ELLER TRANSAKSJONER SOM INNGÅS GJENNOM NETTSTEDET. DIGI-KEY OG DERES LEVERANDØRER ER IKKE ANSVARLIGE FOR INNHOLD SOM SENDES VIA DETTE NETTSTEDET, OG SOM BRUKES OG/ELLER INKLUDERES AV EN TREDJEPART. RÅDGIVNING MOTTATT VIA STEDET SKAL IKKE BRUKES TIL PERSONLIGE, MEDISINSKE, JURIDISKE ELLER FINANSIELLE BESLUTNINGER, OG MÅ KONTROLLERES AV EN ANSVARLIG PROFESJONELL FOR SPESIFIKK RÅDGIVNING SOM ER TILPASSET TIL SITUASJONEN DIN.NOEN JURISDIKSJONER VIL KANSKJE IKKE TILLAT EKSKLUSJON AV VISSE TYPER GARANTIER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, IMPLISITTE GARANTIER. SOM ET RESULTAT, KAN DET HENDE AT OVENNEVNTE BEGRENSNING ELLER EKSKLUSJON IKKE GJELDE FOR DEG.

Se ordrebetingelsene for øvrig garantiinformasjon tilknyttet produktene, deriblant Chip Outpost-produkter.

4. Ytterligere ansvarsfraskrivelser. Uten å begrense ansvarsfraskrivelsene angitt i avsnitt 3 ovenfor:

a. Ingeniørtjenester for utvikling av utrustninger. Digi-Key tilbyr ingeniørtjenester for utvikling av utrustninger kun som et tilbud til sine kunder. Digi-Keys stab for ingeniørtjenester for utvikling av utrustninger streber etter å gi nyttig informasjon om produktene. Digi-Key garanterer ikke at opplysninger eller anbefalinger som gis, er nøyaktige, fullstendige eller korrekte, og Digi-Key påtar seg ikke noe som helst ansvar i forbindelse med gitt informasjon eller anbefaling, eller for at du stoler på slik(e) informasjon eller anbefalinger. Du har selv det fulle ansvaret for å vurdere og bestemme i hvilken grad informasjon og anbefalinger gitt av Digi-Keys utviklingsstab for utrustninger passer for ditt formål, å utelukkende støtte seg til slik informasjon eller slike anbefalinger er på egen risiko og skjønn. Du samtykker i at Digi-Key kan diskutere samme eller lignende emner som de diskuterer med deg, med andre Digi-Key-kunder og gi samme eller tilsvarende informasjon eller anbefalinger til andre Digi-Key-kunder. Selv om det foregående gjelder på generell basis, er alle anbefalte erstatningsprodukter eller henvisninger til deler nettopp bare anbefalinger, og Digi-Key garanterer ikke at denne informasjonen er nøyaktig, fullstendig eller riktig.

b. Retting av feil og unøyaktigheter. Det kan hende at innholdet har typografiske eller andre feil eller unøyaktigheter, eller at det ikke er komplett eller oppdatert. Digi-Key forbeholder seg derfor retten til å rette eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser samt endre eller oppdatere innholdet når som helst uten forvarsel. Digi-Key garanterer imidlertid ikke at eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser vil bli rettet, og er ikke forpliktet til å gjøre det.

c. Tredjepartskoblinger og -markedsføring. Hypertekstlenker til tredjepartsnettsteder eller informasjon betyr eller innebærer ikke at Digi-Key støtter, sponser eller anbefaler tredjeparten, tredjepartens nettsted eller informasjonen som finnes der, med mindre dette er uttrykkelig angitt på nettstedet. Du anerkjenner og aksepterer at Digi-Key ikke har ansvar for tilgjengeligheten på disse nettstedene, og at Digi-Key ikke anbefaler eller garanterer, og ikke er ansvarlig for, disse nettstedene eller innholdet på dem. Du er eneansvarlig for dine egne beslutninger når det gjelder bruk av eller kommunikasjon med andre nettsteder.

Enhver omgang med tredjeparter (inkludert annonsører) som er inkludert i eller tilgjengelig via en lenke på nettstedet, berører utelukkende deg og annonsøren eller annen tredjepart. Dette omfatter også deltagelse i markedsføring, innbefattet levering av og betaling for varer og tjenester. Alle andre betingelser, vilkår, garantier eller representasjoner knyttet til slike handlinger berører utelukkende deg og annonsøren eller annen tredjepart. Digi-Key skal ikke holdes ansvarlig for noen del av noen slik omgang eller markedsføring.

d. Geografiske begrensninger på bruk. Som de fleste nettsteder, er dette nettstedet tilgjengelig over hele verden. Men ikke alle produktene og tjenestene som Digi-Key tilbyr, er tilgjengelige for alle på alle steder. Digi-Key forbeholder seg retten til å begrense levering av produktene og tjenestene sine til hvilke som helst personer, geografiske områder eller jurisdiksjoner, eller til å begrense antallet produkter og tjenester som tilbys. Du samtykker i å rette deg etter alle gjeldende lover og lokale regelverk for overføring av tekniske data, akseptabelt innhold og god nettoppførsel.

e. Fargevisning. Digi-Key prøver å vise fargene på produktene så nøyaktig som mulig på nettstedet. På grunn av at fargene du ser, vil avhenge av mange faktorer, deriblant din egen skjerm eller skriver, kan Digi-Key imidlertid ikke garantere at fargen du ser, er nøyaktig den samme som på produktet.

5. Ansvarsbegrensning. Under ingen OMSTENDIGHETER SKAL Digi-Key eller DETS LEVERANDØRER være ANSVARLIG OVERFOR DEG eller NOEN TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESKADER, STRAFFENDE eller EKSEMPLARISKE SKADER (INKLUDERT, men ikke BEGRENSET til, TAPT FORTJENESTE, TAPTE BESPARELSER eller TAP AV FORRETNINGSMULIGHETER) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV eller RELATERT til: (a) NETTSTEDET, TJENESTENE eller INNHOLDET, eller DIN BRUK AV eller MANGLENDE EVNE til Å BRUKE NETTSTEDET, TJENESTENE eller INNHOLDET, (b) NOEN TRANSAKSJONER eller KOMMUNIKASJON GJENNOMFØRT eller TILRETTELAGT AV NETTSTEDET; (c) ETHVERT KRAV SOM KAN TILSKRIVES FEIL, UTELATELSER eller ANDRE UNØYAKTIGHETER PÅ NETTSTEDET, TJENESTENE eller INNHOLDET, (d) UAUTORISERT TILGANG til eller ENDRING AV DINE OVERFØRINGER eller DATA, (e) UTTALELSER eller OPPFØRSEL fra NOEN TREDJEPART PÅ NETTSTEDET eller TJENESTENE, eller (f) NOE ANNET FORHOLD KNYTTET til NETTSTEDET, TJENESTENE eller INNHOLDET; SELV OM Digi-Key eller DETS LEVERANDØRER HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. MED FORBEHOLD OM DET FOREGÅENDE, SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ANSVARET TIL DIGI-KEY OG DETS LEVERANDØRER KNYTTET PÅ NOEN MÅTE TIL NETTSTEDET, TJENESTENE ELLER INNHOLDET OVERSTIGE $ 100 ELLER MINIMUMSBELØPET TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, AVHENGIG AV HVA SOM ER STØRST, UAVHENGIG AV JURIDISK TEORI HEVDET FOR SLIKT ANSVAR, ENTEN I KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR, GARANTI ELLER ANNET.

HVIS DU IKKE ER FORNØYD MED NETTSTEDET, TJENESTENE, INNHOLDET ELLER BRUKSVILKÅRENE, ER DEN ENESTE LØSNINGEN PÅ DETTE AT DU SLUTTER Å BRUKE NETTSTEDET, TJENESTENE OG/ELLER INNHOLDET.

Enhver sak mot Digi-Key eller deres leverandører i forbindelse med nettstedet, tjenestene eller Innholdet må innledes innen ett (1) år fra datoen kravet oppsto.

Noen stater, inkludert New Jersey (likeså forbrukere), tillater ikke unntakelse eller begrensning av visse typer skader som utilsiktede eller indirekte skader. Det kan derfor hende de ovennevnte begrensningene eller unntakelsene ikke gjelder for deg, men de gjelder i så stor grad som loven tillater.

Se ordrebetingelsene for øvrig informasjon om ansvarsbegrensning tilknyttet produktene, deriblant Chip Outpost-produkter.

6. Skadeserstatning. Du forstår og godtar at du er personlig ansvarlig for din avhengighet av informasjon eller anbefalinger gitt på dette nettstedet, innholdet, av Digi-Key applikasjoner ingeniørpersonell, din oppførsel på nettstedet, og dine innsendinger. Du samtykker i å holde Digi-Key og Digi-Keys fellesforetak, forretningspartnere, leverandører, lisensgivere, lisenshavere, tilknyttede selskaper, ansatte, agenter, ledere, direktører, eiere, representanter og tredjeparts informasjon, programvare, innhold og webtjenester applikasjonsleverandører til nettstedet og tjenester fra og mot alle krav, tap, utgifter, skader og kostnader (inkludert, men ikke begrenset til, direkte, tilfeldige, spesielle, følgeskader, straffeskader, eksemplariske og indirekte skader), og rimelige advokathonorarer, som følge av eller som følge av din bruk, misbruk eller manglende evne til å bruke nettstedet, tjenestene (inkludert, men ikke begrenset til, kommunikasjonstjenestene), eller innholdet, din avhengighet av informasjon eller anbefaling gitt av Digi-Key applikasjoner ingeniørpersonell, dine bidrag (som definert i avsnitt 9 nedenfor), eller brudd fra deg av disse bruksvilkårene.

7. Annen forbudt brukeradferd./ Det er forbudt å tukle med sikkerheten eller systemressurser og kontoer knyttet til nettstedet. Bruk eller distribusjon av verktøy som er laget for å svekke sikkerheten (f.eks. manuell eller automatisk passordknekking, crackingsverktøy eller nettverkssøkeverktøy) er strengt forbudt. Digi-Key kan overvåke , bruken av nettstedet, inklusiv , men ikke begrenset til tjenestene, for å sørge for at disse bruksvilkårene overholdes. Dersom du bryter noen av disse bruksvilkårene, eller mistenkes å gjøre det, forbeholder Digi-Key seg retten til å undersøke aktiviteten din og overlevere detaljer om bruddene til andre etter eget forgodtbefinnende, inklusiv, men ikke begrenset til myndigheter, private etterforskere eller andre brukere av nettstedet å løse sikkerhetsproblemene.

Du samtykker i å ikke bruke nettstedet på en måte som bryter med lover eller krenker åndsverket eller rettighetene til tredjeparter. Du får ikke opptre på en måte som medfører, eller som Digi-Key mener at kan medføre, en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på nettstedets infrastruktur eller hindre, eller forsøke å hindre, nettstedets funksjon eller andre aktiviteter som foregår på nettstedet, eller omgå eventuelle ekskluderinger for søkeroboter eller andre tiltak som Digi-Key bruker for å hindre eller begrense adgangen til nettstedet.

Digi-Key forbeholder seg retten til å samarbeide til fulle med myndigheter eller rettsvesen som ber om eller krever at Digi-Key avslører identiteten til noen som bryter med nettstedets sikkerhet eller disse bruksvilkårene.

8. Bruk av kommunikasjons- og prosjektledelsestjenester. Nettstedet kan inneholde oppslagstjenester, chatteområder, nyhetsgrupper, ulike fora, samfunn, personlige nettsteder, og konfiguration programvaruverktyg, som kalendere og/eller andre muligheter for meldinger eller kommunikasjon som er utformet for å gjøre det mulig for deg å kommunisere med allmennheten eller med en gruppe (samlet omtalt som «kommunikasjonstjenester»). Du samtykker i å bruke kommunikasjonstjenestene utelukkende til å skrive, sende og motta meldinger og materiale som er egnet og relevant for den særskilte kommunikasjonstjenesten. Som et eksempel, og ikke som begrensning, samtykker du i at du når du bruker en kommunikasjonstjeneste, vil du ikke:

 • Krenke, misbruke, trakassere, forfølge, true eller på annen måte krenke andres juridiske rettigheter (som rett til personvern og offentlig omtale), inklusiv men ikke begrenset til aktiviteter som egger til diskriminering, hat eller vold mot enkeltpersoner eller grupper på grunn av rase, etnisitet, kjønn, seksuell legning, fysiske egenskaper, alder, religion eller nasjonalitet, eller som fornærmer ofre for menneskehetsforbrytelser ved å bestride disse forbrytelsene.
 • Offentliggjøre, poste, laste opp, distribuere eller spre upassende, blasfemisk, krenkende, uanstendig, uegnet eller ulovlig materiale, emner eller informasjon.
 • Last opp, vis eller på annen måte gjør tilgjengelige filer som inneholder bilder, foto, programvare, objektkode, kildekode, merkespråk, biblioteker, skjemaer, spesifikasjoner, design, designfiler for kretskort (PCB), produksjonsfiler for kretskort (PCB), Gerber-filer eller annet materiale som bryter med en parts rettigheter vedrørende opphavsrett, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter, personvern, offentliggjøring, taushetsplikt eller andre eiendomsmessige eller immaterielle rettigheter.
 • Last opp filer som inneholder virus, skadelig programvare, ransomware, ødelagte filer eller annen lignende programvare eller programmer som kan skade eller avbryte driften av en annens datamaskin eller nettstedet.
 • Bruke eller laste opp noe materiale eller informasjon, inkludert bilder, programvare, objektkoder, kildekode, markeringsspråk, biblioteker, skjemaer, spesifikasjoner, design, designfiler for kretskort (PCB), produksjonsfiler for kretskort (PCB), Gerber-filer eller fotografier, som er gjort tilgjengelig via nettstedet på en måte som bryter med en parts rettigheter vedrørende opphavsrett, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter, personvern, offentliggjøring, taushetsplikt eller andre eiendomsmessige eller immaterielle rettigheter.
 • Annonsere eller tilby å selge eller kjøpe noen vare eller tjeneste i forretningsøyemed, med mindre slike kommunikasjonstjenester spesifikt tillater slike meldinger.
 • Gjennomføre eller videresende undersøkelser, konkurranser, pyramidesystemer eller kjedebrev.
 • Laste ned filer lagt ut av andre brukere av kommunikasjonstjenester som du vet, eller burde vite, ikke lovlig kan distribueres på en slik måte.
 • Forfalske eller slette noen utgiveropplysninger, juridiske eller andre hensiktsmessige merknader eller opphavsrettstilskrivelser eller henvisninger til opprinnelsen eller kilden til programvare eller annet materiale i en opplastet fil.
 • Begrense eller hindre en annen bruker i å bruke kommunikasjonstjenestene.
 • Bryte med etiske eller andre retningslinjer som kan være gjeldende for en spesifikk kommunikasjonstjeneste.
 • Innhente eller på annen måte samle inn informasjon om andre, inkludert e-postadresser, uten deres samtykke.
 • Bryte gjeldende lover eller forskrifter.
 • Opprette en falsk identitet for å villede andre.

Digi-Key har ikke ansvar for å overvåke kommunikasjonstjenestene. Likevel forbeholder Digi-Key seg retten til å se igjennom materiale som legges ut på kommunikasjonstjenestene, samt til å fjerne ethvert materiale etter eget forgodtbefinnende. Digi-Key forbeholder seg retten til å fjerne tilgangen din til en eller samtlige kommunikasjonstjenester når som helst uten forvarsel og av en hvilken som helst årsak. Digi-Key forbeholder seg retten til når som helst å avsløre all informasjon som er nødvendig for å tilfredsstille enhver/ethvert aktuell lov, forskrift, rettslig prosess eller offentlig krav. Det samme gjelder retten til å redigere, nekte å legge ut eller fjerne informasjon eller materiale, helt eller delvis, etter Digi-Keys eget forgodtbefinnende. Vær alltid varsom med å gi fra deg personlig informasjon gjennom kommunikasjonstjenester. Digi-Key kontrollerer eller godkjenner ikke innhold, meldinger eller informasjon på kommunikasjonstjenestene. Derfor fraskriver Digi-Key seg ethvert ansvar for kommunikasjonstjenestene og enhver handling som følger av at du tar del i disse tjenestene. Materiale som er lastet opp til en kommunikasjonstjeneste, kan være underlagt fastsatte begrensninger vedrørende bruk, gjengivelse og/eller formidling. Du er ansvarlig for å følge slike begrensninger hvis du laster ned materialet.

9. Informasjon oppgitt av brukeren. Digi-Key gjør ikke krav på eierskap til materialet, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, bilder, programvare, objektkode, kildekode, merkespråk, biblioteker, skjemaer, spesifikasjoner, design, designfiler for kretskort (PCB), produksjonsfiler for kretskort (PCB), Gerber-filer eller annet materiale som du eller andre brukere av kommunikasjonstjenester gir Digi-Key (inkludert tilbakemeldinger og forslag) eller legger ut, laster opp til eller sender til nettstedet eller tilknyttede tjenester (samlet kalt «innsendinger»). Men ved å legge inn, laste opp, legge inn, gi eller sende inn ditt bidrag, gir du Digi-Key, dets tilknyttede selskaper og lisenshavere (inkludert, uten begrensning, enhver leverandør av og tjenesteleverandør som brukes i forbindelse med Digi-Key, Tech-Xchange, Project Sites eller eewiki.net nettsteder) en rettighetsfri, ugjenkallelig, evigvarende, verdensomspennende lisens til ditt bidrag, inkludert, uten begrensning, rettighetene til å bruke, kopiere, distribuere, overføre, offentliggjøre, offentlig fremføre, reprodusere, oversette, omformatere eller på annen måte redigere eller endre, vise og skape avledede verk fra dette materialet, i alle medier, enten de er kjent nå eller senere, på noen måte, helt eller delvis, uten noen begrensninger eller ansvar for deg, og å publisere ditt navn, likhet, pseudonym eller annen identifikator i forbindelse med ditt bidrag. Uavhengig av det foregående vil ikke Digi-Key bruke prosjektene dine som er sendt inn til nettstedet for prosjektnettsteder, til å kommersialisere et produkt uten din tillatelse.

Innsendt materiale kan være underlagt fastsatte begrensninger for bruk, reproduksjon, visning, tilpasning og/eller formidling, og du er ansvarlig for å overholde slike begrensninger. Hvis slik funksjonalitet er tilgjengelig på nettstedet, er du også eneansvarlig for å legge ut eventuelle begrensninger i bruken av eller lisensvilkårene som gjelder for dine innsendinger, som ikke under noen omstendighet kan motsi eller begrense disse bruksvilkårene.

Det blir ikke betalt kompensasjon fra Digi-Key for bruk av ditt materiale, som angitt her. Digi-Key har ingen plikt til å legge ut eller bruke noe materiale som du gjør tilgjengelig, og kan når som helst fjerne ethvert materiale etter eget forgodtbefinnende.

Ved å legge ut, laste opp, gi eller sende inn erklæringer, erklærer og garanterer du at innsendingen, og bruken av dem i henhold til disse bruksvilkårene, er i samsvar med alle gjeldende lover og at du eier eller på annen måte har alle rettigheter i og til innsendingen, inkludert, men ikke begrenset til, alle rettigheter som kreves for at du skal kunne levere, legge ut, laste opp, gi innspill til eller sende inn erklæringene og gi lisensen du har oppgitt i disse bruksvilkårene, og at innsendingen, og bruken av dem i henhold til disse bruksvilkårene, ikke bryter med, tilsidesetter eller bryter med noen rettigheter til noen personer eller enheter, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter, designrettigheter, rettigheter til personvern, offentlighet eller immaterielle rettigheter.

Du representerer, garanterer og godtar videre at:

 • Dokumentasjonen utgjør ikke «forsvarsmateriell» eller «forsvarstjenester», da slike begreper er definert i Internasjonale regulativer; International Traffic in Arms Regulations («ITAR»), 22 CFR, punkt 120–130, administrert av Directorate of Defense Trade Controls («DDTC»), USAs utenriksdepartement (Department of State), som ellers ikke er underlagt ITAR (ii) et punkt på USAs liste over ammunisjon (slik begrepet er definert i ITAR), eller (iii) under jurisdiksjonen av DDTC;
 • hvis relevant, har du gitt Digi-Key det riktige og nøyaktige klassifikasjonsnummeret for eksportkontroll («ECCN») som et slikt begrep er definert i eksportadministrasjonsforskriften, 15 CFR-deler 730-774; og
 • alle innsendinger er korrekte og nøyaktige.

10. Prosedyre for krav vedrørende brudd på opphavsrett. I samsvar med Title 17 i den Amerikanske lovgivningen, paragraf 512(c)(2), skal beskjed om krav i tilknytning til brudd på opphavsretten sendes til tjenesteleverandørens oppnevnte representant. FORESPØRSLER SOM IKKE ER I HENHOLD TIL NEDENSTÅENDE PROSEDYRE, VIL IKKE BLI BESVART.

MERK: INFORMASJONEN NEDENFOR GIS UTELUKKENDE FOR Å VARSLE TJENESTELEVERANDØRENE SOM NEVNES UNDER, OM AT DITT OPPHAVSRETTSLIG BESKYTTEDE MATERIALE KAN VÆRE MISBRUKT. ALLE ANDRE FORESPØRSLER, SOM FORESPØRSLER OM INGENIØRBISTAND, RAPPORTER OM E-POSTMISBRUK OG SVINDELRAPPORTER BLIR IKKE BESVART I DENNE PROSESSEN.

En skriftlig henvendelse må sendes til følgende utnevnte representant:

tjenesteleverandør(er): Digi-Key Corporation

Navnet på representanten som er utnevnt til å motta henvendelser om påstått brudd: Ross West

Fullstendig adresse til organisasjonen som henvendelsen skal sendes til: 701 Brooks Avenue South Thief River Falls, MN 56701, USA

Telefonnummeret til den utnevnte representanten: 1-800-344-4539 eller 218-681-6674

Faksnummeret til den utnevnte representanten: 218-681-3380

E-postadressen til den utnevnte representanten: copyrightclaims@digikey.com

Beskjeden må inneholde følgende elementer for å være virkekraftig:

 1. Fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å opptre på vegne av innehaveren av en særskilt rettighet som angivelig er brutt («Innklagende part»);
 2. Identifisering av det opphavsrettslig beskyttede verket som påstås å være misbrukt. I tilfelle henvendelsen gjelder flere verker på én enkelt nettside, må en representativ oversikt over verkene på siden legges fram.
 3. Identifisering av materialet som påstås å utgjøre bruddet eller er gjenstand for bruddet og som skal fjernes eller sperres for tilgang, samt tilstrekkelig informasjon til at tjenesteleverandøren kan finne fram til materialet.
 4. Tilstrekkelig informasjon til at tjenesteleverandøren kan kontakte Innklagende part, f.eks. adresse, telefonnummer og eventuelt e-postadresse som klageren kan kontaktes på.
 5. En erklæring om at Innklagende part har god grunn til å anta at bruken av materialet ikke er godkjent av den som har opphavsrett, vedkommendes representant eller loven, og
 6. En svoren erklæring om at informasjonen i henvendelsen er nøyaktig, og at Innklagende part har autoritet til å handle på vegne av innehaveren av en særskilt rettighet som påstås brutt.

Ved mottak av den skriftlige henvendelsen som inneholder den informasjonen som er beskrevet i punkt 1-6 ovenfor, skal:

 1. tjenesteleverandøren fjerne eller sperre for tilgang til materialet som påstås misbrukt.
 2. tjenesteleverandøren videresende den skriftlige henvendelsen til den påståtte overtrederen («abonnent»).
 3. tjenesteleverandøren snarest mulig gjøre abonnenten oppmerksom på at tilgangen til materialet er fjernet eller sperret.

Tilsvar:

For å være virkekraftig må et tilsvar være i form av skriftlig kommunikasjon levert til tjenesteleverandørens utnevnte representant. Tilsvaret må inneholde følgende:

 1. En fysisk eller elektronisk signatur fra abonnenten.
 2. Identifisering av materialet som er fjernet eller som tilgang er sperret til, samt stedet hvor materialet fantes før det ble fjernet eller som tilgang ble sperret til.
 3. En svoren erklæring om at abonnenten har hatt god grunn til tro at materialet var fjernet eller sperret som følge av en feil eller forveksling med annet, lignende materiale.
 4. Abonnentens navn, adresse og telefonnummer, sammen med en erklæring om at abonnenten samtykker til rettens jurisdiksjon i hjemstedsdistriktet, eller, hvis abonnentens adresse ligger utenfor USA, for det rettsdistriktet der tjenesteleverandøren befinner seg, og at abonnenten vil godta rettslige kunngjøringer fra personen som ga varselet eller en som handler på vegne av denne personen.

Ved mottak av et tilsvar som inneholder den informasjon som er beskrevet i punkt 1-4 ovenfor, skal:

 1. tjenesteleverandøren øyeblikkelig gi Innklagende part en kopi av tilsvaret.
 2. tjenesteleverandøren informere Innklagende part om at det fjernede materialet blir lagt ut igjen eller gis tilgang igjen innen ti (10) virkedager.
 3. tjenesteleverandøren legge ut eller gi tilgang til det fjernede materialet igjen innen ti (10) til fjorten (14) virkedager etter mottak av tilsvaret. Dette gjelder så fremt tjenesteleverandørens utnevnte representant ikke har mottatt beskjed fra innklagende part om at en begjæring er innlevert om å hindre abonnenten i bryte opphavsretten knyttet til materialet på tjenesteleverandørens nettverk eller system.

11. Konfidensialitet. Du skal ikke avsløre Digi-Keys konfidensielle informasjon så lenge informasjonen er å regne som konfidensiell. Som brukt i disse vilkårene for bruk, betyr «Digi-Keys konfidensielle informasjon» all ikke-offentlig informasjon som offentliggjøres av Digi-Key gjennom webtjenesteapplikasjonene, nettstedet eller programvaren som er utpekt som konfidensiell eller at, gitt arten av informasjonen eller omstendighetene rundt offentliggjøringen, med rimelighet bør forstås som konfidensiell. Du skal ikke bruke eller tillate bruk av Digi-Keys konfidensielle informasjon, unntatt slik det er uttrykkelig tillatt her. Digi-Keys konfidensielle informasjon inkluderer, uten begrensning, ikke-offentlig informasjon relatert til Digi-Key eller Digi-Keys forretningspartnere salg, marginprosent, marginnumre, teknologi, kunder, forretningsplaner, salgsfremmende og markedsføringsaktiviteter, økonomi og andre forretningsanliggender (inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om eller som involverer en av Digi-Keys såkalte betatester eller et betatestprodukt som du får som et resultat av din deltakelse i en slik betatest) og tredjepartsinformasjon som Digi-Key er forpliktet til å holde konfidensiell. Uten hensyn til andre bestemmelser i denne delen skal du ikke ha noen taushetsplikt overfor Digi-Key i henhold til denne delen ovenfor med hensyn til informasjon som er eller blir offentlig tilgjengelig uten brudd på disse bruksvilkårene, kan vises ved dokumentasjon som er lovlig kjent av deg på tidspunktet for mottak fra Digi-Key, mottas fra en tredjepart som ikke ervervet eller avslørte det samme ved en urettmessig eller skadelig handling, eller kan vises ved dokumentasjon som er blitt uavhengig utviklet av deg uten bruk eller tillit til Digi-Keys konfidensielle informasjo på noen som helst måte.

12. Gjeldende jurisdiksjon, tvisteløsning. Lovene i delstaten Minnesota i USA skal gjelde for disse ordrebetingelsene, uten hensyn til eventuelle konflikter i lovbestemmelser (enten delstaten Minnesota eller annen jurisdiksjon som vil forårsake anvendelse av andre lover enn lovene i staten Minnesota). FN-Konvensjonen for kontrakter for internasjonalt salg av varer av 1980, FN-Konvensjonen om begrensningsperiode for internasjonalt salg av varer, den såkalte Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) og enhver fremtidige revisjon derav gjelder ikke for disse bruksvilkårene. Alle tvister eller krav som oppstår ut fra eller i tilknytning disse Vilkår Brug kjøp eller bruk av produktene (en «tvist»), skal avgjøres ved voldgift , under reglene fremlagt av American Arbitration Association (AAA), og DU FRASIER DEG MED DETTE, UGJENKALLELIG OG UTEN FORBEHOLD, SÅ LANGT DET TILLATES AV LOV, ALLE RETTIGHETER DU MÅTTE HA OM EN JURYRETTSSAK VED RETTSLIGE SKRITT, RETTSFORFØLGELSE, SØKSMÅLGRUNNLAG ELLER MOTKRAV, SOM RESULTAT AV ELLER RELATERT TIL DISSE BRUKSBETINGELSENE. Voldgift utføres på engelsk foran én enkelt megler/voldgiftsmann, og en slik megler/voldgiftsmann skal, etter vedkommendes eget skjønn, fastsette voldgiften av alle påståtte tvister. Voldgiften skal avholdes i Minneapolis i Minnesota. Så langt det tillates av lov, skal ingen megling i henhold til disse bruksvilkårene avholdes sammen med meglinger som involverer andre parter, verken gruppemeglinger eller andre. Dom om en erstatning fremsatt av en megler/voldgiftsmann kan iverksettes i alle stater eller føderal rett i eller utenfor staten Minnesota. Uavhengig av det foregående, i stedet for eller i tillegg til andre rettsmidler som er tilgjengelige for Digi-Key, kan Digi-Key søke pålegg eller annen lettelse i enhver statlig, føderal eller nasjonal domstol med kompetent jurisdiksjon for (a) enhver faktisk eller påstått krenkelse eller misbruk av Digi-Keys eller tredjeparts immaterielle rettigheter eller eiendomsrett; eller (b) ethvert brudd på konfidensialitetsbestemmelsene i avsnitt 11 i disse bruksvilkårene uten brudd på voldgiftskravene som er angitt i dette avsnitt 12. Du samtykker herved til jurisdiksjonen og stedet for delstatens og føderale domstoler i delstaten Minnesota med hensyn til slike pålegg eller andre lettelser. Videre anerkjenner du at Digi-Keys åndsrett er av en spesiell, unik og ekstraordinær karakter, og er av en slik verdi at uautorisert bruk, avsløring eller tap av den ikke uten videre kan estimeres (anslås) og derfor muligens ikke kan adekvat kompenseres for på monetært vis.

13. Generelle vilkår. Øvrige vilkår og betingelser som kan presenteres for deg på nettstedet som en del av ekstra tjenester eller i tilknytning til ekstra innhold, skal gjelde for de spesifikke tjenestene eller det spesifikke innholdet som de er angitt å gjelde for, unntatt når de er i konflikt med disse bruksvilkårene, hvorpå disse bruksvilkårene har forrang. Disse bruksvilkårene utgjør hele avtalen mellom partene for det som gjelder emnet i dem. Ingen fraskrivelser fra Digi-Key når det gjelder brudd eller forsømmelser, skal anses som en fraskrivelse av foregående eller etterfølgende brudd eller forsømmelser. Hvis noen del av disse bruksvilkårene bedømmes av en rett i en gjeldende jurisdiksjon eller av en megler med jurisdiksjon over en Tvist å være ugyldig eller ikke rettskraftig, vil det ikke virke inn på andre vilkår i disse bruksvilkårene, hvorav alle fremdeles skal stå i kraft, og den aktuelle retten eller megleren skal ha autoritet, om mulig, til å revidere eventuelle ugyldige eller ikke rettskraftige bestemmelser slik at de blir gyldige og rettskraftige samtidig som de så presis som mulig gjenspeiler partenes hensikt basert på den opprinnelige ordlyden i bestemmelsen. Ingen rettigheter, forpliktelser eller avtaler herunder kan bli tildelt eller overført ved lov av deg, gjennom sammenslåing eller på annen måte, uten skriftlig samtykke av Digi-Key. Disse bruksvilkårene og emnene de dekker, inklusiv men ikke begrenset til nettstedet, tjenestene og innholdet, danner ikke noe fellesforetak, partnerskap, ansettelsesforhold eller agentforhold mellom deg og Digi-Key eller deres leverandører. Forpliktelsene, rettighetene, vilkårene og betingelsene er bindende og gjelder bare for nevnte parter og deres rettmessige, respektive og utpekte etterfølgere.

14. Endringer i bruksvilkårene. Digi-Key forbeholder seg retten til å endre disse bruksvilkårene uten forvarsel. Slike endringer kan inkludere, men er ikke begrenset til, avgifter knyttet til tilgang og bruk av nettstedet eller deler av det, inklusiv men ikke begrenset til TechXchange-nettstedet, prosjektnettsteder eller eewiki.net-nettstedet. Du er ansvarlig for å lese gjennom disse bruksvilkårene før du bruker, besøker, surfer på eller samhandler eller prøver å samhandle med noen deler av nettstedet eller programvare eller tjenester på nettstedet, og din fortsatte bruk av nettstedet, tjenestene eller innholdet etter endringer av disse bruksvilkårene innebærer at du samtykker til de oppdaterte bruksvilkårene. I tilfelle disse bruksvilkårene endres eller oppdateres, vil «Dato for siste modifisering» bli oppdatert. Som en del av registreringsprosessen for å bli en registrert bruker av visse funksjoner på nettstedet, velger du som standard å motta e-poster som Digi-Key etter eget skjønn kan sende som varsler deg om endringer i disse bruksvilkårene og/eller andre Digi-Key-policyer. Du kan velge ikke å motta disse e-postene ved å velge bort denne standarden. Uten hensyn til noen bestemmelse i disse bruksvilkårene om det motsatte, kan Digi-Key gjøre endringer i disse bruksvilkårene etter eget skjønn, og slike endringer skal være bindende for deg og Digi-Key.

Gjeldende versjon
Den engelske versjonen av disse Vilkårene og Betingelsene har forrang ved eventuell uoverensstemmelse mellom den engelske og norske versjonen.

© 2022, Digi-Key Corporation. Med enerett.

SPØRSMÅL ELLER TILLEGGSINFORMASJON. Hvis du har spørsmål om disse bruksvilkårene eller ønsker mer informasjon, kan du sende en e-post til international.customer.service@digikey.com.

(ii). Ordrebetingelser

Alle ordre plassert hos Digi-Key, inkludert ordrer på Chip Outpost-produkter og ordrer via nettbutikker som er merket med merkenavnene til andre enheter og integrert i hjemmesidene til disse andre enhetene, er underlagt disse «ordrebetingelsene». Alle påståtte endringer som sendes inn av kjøpere som tilleggsdokumentasjon, avvises herved uttrykkelig. Ordre som sendes inn via skjemaer som avviker fra disse vilkårene og betingelsene, kan aksepteres, men bare på det grunnlag av at betingelsene i disse ordrebetingelsene fortsatt er gjeldende og skal være de eneste betingelsene som gjelder for ordren.

1. Validering og aksept av bestillinger. Når du bestiller, kan vi velge å verifisere din betalingsmetode, leveringsadresse og/eller MVA-nummer før vi behandler bestillingen. Du godtar at ordren din er et tilbud om å kjøpe, under disse ordrevilkårene, produktene som er oppført i ordren din. Digi-Key kan, etter eget skjønn velge å akseptere ordren ved å behandle betalingen og sende ut produktet, eller av en hvilken som helst grunn nekte å akseptere ordren eller deler av den etter eget forgodtbefinnende. Hvis vi avviser ordren din, vil vi prøve å melde fra til deg ved å bruke e-postadressen din eller annen kontaktinformasjon du har oppgitt i bestillingen. Leveranse- og/eller utsendingsdatoer i forbindelse med alle ordrer er bare anslag, og innebærer ikke fastsatte eller garanterte leveringsdatoer. For klarhetens skyld; «produkter» inkluderer produkter og tjenester som tilbys gjennom Digi-Keys markedsplassprogram.

2. Begrensninger i kvanta. Digi-Key kan når som helst begrense eller kansellere hvilke kvanta som er tilgjengelige for kjøp på en hvilken som helst ordre og på et hvilket som helst grunnlag, samt endre tilgjengeligheten eller varigheten av spesielle tilbud. Digi-Key kan avvise enhver ordre, eller enhver del av en ordre.

3. Elektronisk kommunikasjon. Når du legger inn en ordre via nettstedet, må du oppgi en gyldig e-postadresse som vi kan bruke til å kommunisere med deg om ordrestatusen, melde fra om utsending av bestilte produkter og sende meldinger, informasjon eller annen kommunikasjon om ordren din. Du samtykker til at Digi-Key ikke står ansvarlig for eventuelle tap eller informasjon du ikke mottar, som et resultat av at du ikke oppga, eller opprettholdt en gyldig e-postadresse eller som et resultat av en feil på ditt e-postsystem, søppelpostfiltre eller andre kommunikasjonshindringer.

4. Valutainformasjon. Dette nettstedet er utviklet eksklusivt for Norge og kjøp i euro (EUR), norske kroner (NOK) eller amerikanske dollar (USD). For ordrer til andre destinasjoner enn Norge, bruk Digi-Keys amerikanske valutaside, www.digikey.com, eller passende land- eller regions-spesifikke nettsider. Ved plassering av ordre i amerikansk valuta (dollar) er kunden ansvarlig for alle fraktkostnader og gjeldende tollsatser, avgifter, meglergebyrer og merverdiavgifter (MVA). Ved plassering av ordre over telefon skal kunden informere Digi-Keys salgsrepresentant om ønsket valutaenhet.

5. Pris- og produktinformasjon. Digi-Key gjør rimelig innsats for å gi gjeldende og nøyaktig informasjon knyttet til produktene og prisene, men garanterer ikke valutaen eller nøyaktigheten av slik oppgitt informasjon. For ytterligere advarsler knyttet til bruk av produktene og/eller kjemikalier i produktene, deriblant, men ikke begrenset til Safe Harbor-advarsler under Californias «Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act» (bedre kjent som Proposition 65), henviser Digi-Key til originalprodusent eller forhandler som er autorisert av produsenten. Informasjon om produkter kan endres uten forvarsel. Prisene kan endres når som helst, også før Digi-Key aksepterer ordren din. I tilfelle Digi-Key oppdager vesentlige feil i beskrivelsen eller tilgjengeligheten av et produkt som påvirker eventuelle utestående ordrer du måtte ha hos Digi-Key, eller feil i prisene, vil vi melde fra om endringene, og du kan velge om du aksepterer dem eller ønsker å kansellere ordren. Hvis du velger å kansellere ordren, og bankkortet ditt allerede er belastet for beløpet, vil Digi-Key tilbakeføre den belastede summen til kortet ditt. Prisene på nettstedet er i EUR, NOK eller USD. Avgifter er inkludert for valutaene EUR og NOK. Avgifter forfaller ved leveringstidspunktet på USD-ordrer.Digi-Key er ikke ansvarlig for prising, typografiske feil eller andre feil i et tilbud fra Digi-Key. Digi-Key forbeholder seg retten til å kansellere ordrer som oppstår som følge av slike feil.

6. Betaling. Digi-Key tilbyr følgende betalingsmetoder for valutaene euro og NOK: MasterCard, VISA, American Express, PayPal og forhåndsbetaling via bankoverføring. I tillegg tilbyr vi åpen konto med kreditt for kvalifiserte organisasjoner og foretak. Ordren må bli gjort i den valutaen som ordren ble lagt inn med. For USD-valutakunder tilbyr vi følgende betalingsmetoder: MasterCard, VISA, American Express, Discover, PayPal, forhåndsbetalinger via bankoverføring, sjekk i amerikansk valuta, samt åpen kontokreditt for kvalifiserte institusjoner og virksomheter. Vi aksepterer ikke personlige sjekker eller sertifiserte personlige sjekker. Pengeanvisning (postanvisning, bankremisse, pengeoverføring) kan medføre i betydelige forsinkelser. Bruk av kredittbrev må godkjennes på forhånd av Digi-Keys regnskapsavdeling.

Kontosøknad. For å skaffe en kontosøknad for åpning av kontokreditt, send inn en konto søknad. Merk at det kan ta litt tid å behandle kontosøknaden. For å unngå forsinkelse på din første ordre, kan du velge en alternativ betalingsmåte.

7. Fraktkostnader.

Produkter som sendes fra Digi-Keys eget lager. Klikk her for å se om kjøpet kvalifiserer til gratis frakt. Hvis kjøpet ikke kvalifiserer for gratis frakt, må fraktkostnadene forhåndsbetales og vil bli lagt til fakturaen. (DDP (Duty and customs paid by Digi-Key – toll og importavgifter betales av Digi-Key) for forsendelser i euro og NOK. CPT (Duty, customs, and VAT due at time of delivery – toll, importavgifter og merverdiavgift skal betales ved levering) for forsendelser amerikanske dollar (US dollar) – etter definisjon i INCOTERMS 2010) Forsendelseskostnadene gjelder fra Digi-Keys distribusjonssenter for produkter i Thief River Falls i Minnesota i USA. Hvilke fraktmåter som er tilgjengelige, avhenger av destinasjonslandet. Ekstra kostnader kan påløpe for forsendelser som er ekstra tunge eller store. Digi-Key vil informere deg før utsendelse i slike tilfeller. Med mindre annet er oppgitt på Nettsiden, er eventuelle meglergebyrer ditt ansvar og forfaller til betaling på leveringstidspunktet.

Produkter som sendes direkte fra leverandører. Med mindre annet er oppgitt på nettstedet, (1) betales fraktkostnadene av kunden (CPT som definert i INCOTERMS 2010), (2) frakt- eller fraktkostnader fra leverandørens lager forhåndsbetales og legges til fakturaen, (3) alle gjeldende importlisenser, avgifter, kostnader, skatter og meglergebyrer er ditt ansvar.

8. Ekspedisjonsgebyr. Det er ingen gebyrer for minimumsordre eller ekspedisjon.

9. Skatter og avgifter. Oppgitte priser er eksklusiv føderale, statlige eller lokale skatter og avgifter, eller eventuelle andre avgifter som er pålagt av myndigheter, inklusiv, men ikke begrenset til, salgs-, forbruks- eller merverdiavgift e.l. Merverdiavgift på varer med lav verdi (tilsvarende verdi under 3000 norske kroner) blir belastet på alle forsendelser hvor vi ikke har et gyldig MVA-nummer i vårt register, eller hvor det ikke ble lagt inn på ordretidspunktet.

10. Forsinket betaling. Du må betale alle Digi-Keys kostnader for inndrivning av beløp som er forfalt for betaling fra deg, inkludert alle sakskostnader, inndrivningskostnader og advokathonorarer.

11. Ikke på lager. Om Produktet du bestiller, ikke er på lager når du bestiller, kan du velge å få det tilsendt på en senere dato. Med mindre annet er oppgitt på nettstedet, vil fraktkostnader påløpe for hver forsendelse. Restordrer vil bli holdt, basert på forespørsel fra deg. Bestemmelsene i denne paragraf 11 gjelder ikke produkter som er betegnet som Chip Outpost-produkter (se paragrafene 15 og 17 nedenfor, angående Chip Outpost-produkter).

12. Eksportregler. I tillegg til bestillinger fra USA og dets territorier aksepterer Digi-Key også internasjonal bestillinger. Noen produkter vil kanskje ikke være tilgjengelige utenfor USA. Alle ordrer av internasjonal opprinnelse eller med internasjonalt bestemmelsessted er underlagt eksportkontrollover, -restriksjoner, -regler og -bestemmelser i USA. Du samtykker i å overholde alle gjeldende eksportkontrollover, -restriksjoner, -regler og -bestemmelser i USA eller gjeldende utenlandske jurisdiksjoner, byråer eller myndigheter, inkludert, uten begrensning, eksportadministrasjonsreglene administrert av Bureau of Industry and Security, det amerikanske handelsdepartementet, utenrikshandelsreglene administrert av Census Bureau, det amerikanske finansdepartementet, og sanksjonene og reglene administrert av Office of Foreign Assets Control. Du får ikke, hverken direkte eller indirekte, selge, eksportere, oversende, overdra, benytte, eller avhende produkter på en måte som kan resultere i brudd på de eksisterende eksportreguleringslovene, -restriksjonene, -reglene, og -bestemmelsene i USA eller gjeldende utenlandske jurisdiksjoner, institusjoner eller myndigheter. Du er ansvarlig for å skaffe eventuelle lisenser eller andre offisielle autorisasjoner som kan være påkrevet for å eksportere, reeksportere eller importere produkter, inkludert, uten begrensning, eventuelle påkrevde lisenser eller gjeldende lisensunntak som er nødvendige for, direkte eller indirekte, å eksportere, reeksportere, importere, eller forårsake at de eksporteres, reeksporteres, eller importeres, produkter til ethvert land, individ, selskap, organisasjon eller enhet som slik eksport, reeksport eller import er begrenset eller forbudt i henhold til gjeldende amerikanske eksportkontroll- eller sanksjonslover og -forskrifter (inkludert, men ikke begrenset til, noen av de foregående under sanksjoner eller embargoer administrert av FN, det amerikanske departementet for staten, det amerikanske departementet for finans, det amerikanske handelsdepartementet, EU eller enhver annen gjeldende myndighet). Disse varene kontrolleres av amerikanske myndigheter og er kun autorisert for eksport til det endelige bestemmelsesstedet for bruk av den endelige varemottakeren eller sluttbrukeren som er angitt i dette dokumentet. De skal ikke videreselges, overføres eller på annet vis ekspederes til andre land eller andre personer enn den angitte endelige varemottakeren eller sluttbrukeren, verken i sin opprinnelige form eller etter å ha blitt innlemmet i andre varer, uten å først å ha anskaffet godkjenning av amerikanske myndigheter eller annen autorisasjon i henhold til amerikanske lover og forskrifter.

13. Transportskade. Hvis du mottar varer som har blitt skadet under transport, er det viktig at du beholder emballasjen, pakkematerialene og delene intakte. Ta umiddelbart kontakt med en av Digi-Keys kundeservicerepresentanter for å fremme et krav.

14. Retningslinjer for retur (returpolicy). I de fleste tilfeller vil Digi-Key akseptere returer i henhold til vilkårene beskrevet i denne paragrafen 14 og erstatte eller refundere produktet etter ditt ønske. Varer og produkter kjøpt fra tredjeparter og ikke direkte fra Digi-Key er ikke kvalifisert for retur, refusjon eller bytte.

Slik kan du forenkle behandlingen av returnerte varer:

 • Få et autorisasjonsnummer for returnerte varer («RMA») før du returnerer et produkt(er) her.
 • For alle returer som ikke gjelder fabrikkgarantier, må produktene returneres innen (30 ) dager etter fakturadatoen, sammen med det opprinnelige fakturanummeret og en kort beskrivelse av årsaken til returen, i originalemballasjen (originalforpakningen) og salgbar tilstand.
 • Visse produkter som sendes direkte fra leverandører må returneres til leverandøren etter å ha anskaffet RMA-nummeret fra Digi-Key. Skjema for autorisasjon av returmateriale
 • Ved anskaffelsen av et RMA-nummer vil du bli instruert om hvor du skal returnere produktet.
 • Alle «ESD»-følsomme enheter (ESD sensitive – electrostatic discharge sensitive – følsomme for elektrostatisk utladning) som returneres til Digi-Key, kan gjennomgå mottakskontroll ved bruk av Digi-Keys ESD-arbeidsinstrukser og nyeste versjon av ANSI/ESD S20.20-standarden som er publisert av American National Standard Institute og EOS/ESD Association, Inc. ESD-produkter som ikke er behandlet i samsvar med standarden, vil ikke være kvalifisert for kreditering eller refusjon.
 • Returfrakt må forhåndsbetales eller trekkes fra fakturakreditten, slik det er beskrevet i RMA-prosessen. 
 • Produkter som returneres utelukkende pga. kundens feil, kan bli gjenstand for et ekstra lagergebyr.
 • Om Digi-Key kjøper et produkt fra en fabrikant spesielt for deg, kan det være at produktet ikke kan avbestilles / ikke kan returneres (non-cancellable/non-returnable).
 • Deler som er spesifisert som «kan ikke avbestilles / kan ikke returneres» (non-cancellable/non-returnable) på tidspunktet for tilbud eller salg, kan ikke returneres (non-cancellable/non-returnable), dette gjelder også produkter som er angitt som Chip Outpost-produkter, bortsett fra Chip Outpost sin begrensede garanti (se paragraf 17 under).
 • Alle returer som gjelder fabrikkgarantier, er underlagt vilkårene og betingelsene i den aktuelle fabrikkgarantien og produsentens returpolicy for produktet (f.eks. må noen produkter kanskje returneres direkte til produsenten). Vennligst kontakt en kundeservicerepresentant for mer informasjon.

Ved å returnere et produkt til Digi-Key eller leverandøren (hvis aktuelt), bekrefter og garanterer du at det returnerte produktet ble kjøpt fra et Digi-Key-nettsted og ikke er en etterligning/forfalskning eller på annen måte ikke er i samsvar med vilkårene. Du erkjenner at etterlignede/forfalskede produkter ikke er kvalifisert for retur, refusjon eller bytte, og at Digi-Key ikke aksepterer noen etterlignede/forfalskede produkter. Du samtykker også til at Digi-Key eller leverandøren (hvis aktuelt) kan teste det returnerte produktet for å finne ut om det er en etterligning/forfalskning, ikke samsvarende eller på annen måte bryter med ordrebetingelsene. I tilfelle Digi-Key eller leverandøren mistenker eller finner, etter eget forgodtbefinnende, at et returnert produkt, som omfatter alle elektroniske komponenter, moduler, tilbehør og utstyr deri, er en etterligning/forfalskning, ikke samsvarende eller på annen måte bryter med disse ordrebetingelsene, kan Digi-Key eller leverandøren: (i) rapportere et slikt problem til gjeldende myndighet eller reguleringsorgan eller til en annen godkjent tredjepart; (ii) holde slike produkter i karantene for ytterligere testing eller analyse uten å tilby erstatningsprodukt eller refundering frem til en fastsettelse om produktets samsvar med disse ordrebetingelsene kan gjøres; (iii) hvis et slikt produkt har blitt fastsatt å være etterlignet/forfalsket, vil et slikt produkt settes i karantene i fem (5) år, eller lenger dersom det kreves etter gjeldende lover, og etter den angitte karantenetiden, endre et slikt produkt irreversibelt for å gjøre produktet, inkludert de indre elementene, fysisk ubrukelige; og (iv) utføre andre tiltak som kan være nødvendige eller tillatt i henhold til gjeldende lovverk og Digi-Keys retningslinjer for unngåelse av etterligninger/forfalskninger. I det tilfelle du sender Digi-Key et etterlignet/forfalsket produkt, vil du være ansvarlig for alle kostnader, utgifter og skader relatert til dette, og du samtykker i å holde Digi-Key skadesløs mot eventuelle krav og skader, inkludert advokatsalærer og kostnader, relatert til ett eller flere slike etterlignede/forfalskede produkter.

15. Chip Outpost. Chip Outpost-produkter er overflødige lagervarer. Chip Outpost-produkter innbefatter, uten begrensning, overflødige elektronikkomponenter direkte fra produktleverandøren eller som en del av en leverandørautorisert retur fra en franchisedistributør. Digi-Key er av den oppfatning at Chip Outpost-produkter er av høy kvalitet; allikevel kan disse produktene inneholde visse defekter, inkludert, men ikke begrenset til, eldre datomerkinger, eller produkter som er utgått eller ikke lenger er i produksjon. Chip Outpost-produkter er begrenset i antall og er ikke tilgjengelige for restordrer (restnotering). PRODUSENTENS GARANTIER GJELDER IKKE FOR CHIP OUTPOST-PRODUKTER. ALLE SALG AV CHIP OUTPOST-PRODUKTER ER ENDELIGE. Hvis du kjøper et produkt som er definert som et Chip Outpost-produkt, så forstår du at produktet ble anskaffet av Digi-Key på et grunnlag at de kan ikke avbestilles / kan ikke returneres (non-cancellable/non-returnable). Derfor kan ikke kjøp av produkter som er definert som Chip Outpost-produkter hverken byttes eller returneres, med unntak av Chip Outpost sin begrensede garanti (se paragraf 17 under).

16. Kjøperens representasjoner med hensyn til salgbarhet og egnethet av produktet for enhver bruk. Digi-Key distribuerer produkter produsert av tredjepartsprodusenter. Uten begrensning, Digi-Key tester ikke produktene for samsvar med noen produsentspesifikasjoner, og gir ingen representasjon om salgbarheten og egnetheten til produktene for noen bruk, uansett om slik bruk er kjent for Digi-Key eller ikke. Kjøperen representerer og garanterer overfor Digi-Key at kjøperen er eneansvarlig for å avgjøre om produktene er salgbare og egnet for bruksområdene kjøperen har til hensikt. Uten begrensning, og kun som et eksempel, representerer og garanterer kjøperen at det vil avgjøre salgbarheten og egnetheten til produktet for bruk i en enhet eller i et hvilket som helst bruksområde, inkludert, men ikke begrenset til, enheter eller bruksområder som involverer livssikkerhet, livsopprettholdende, livredning, kirurgi, implantater, atomkraft, flymaskiner, eller for ethvert annet bruksområde hvor svikt av en enkeltkomponent kan skape en situasjon hvor skade på eiendom, personskade eller død kan oppstå. I tillegg anerkjenner du at Digi-Key ikke er på listen over kvalifiserte produsenter (Qualified Manufacturers List – QML) og ikke selger komponenter som står på listen over kvalifiserte produkter (Qualified Product List – QPL) til militært bruk. Enhver henvisning til QPL eller militære spesifikasjoner er kun ment som en referanse, og alt salg av slike produkter fra Digi-Key er kun til ikke-militær bruk. Du samtykker i at alle slike kjøp bare er til kommersielle og andre bruksområder som ikke krever QPL-komponenter. UTEN Å BEGRENSE ERSTATNINGSFORPLIKTELSEN DIN I HENHOLD TIL PARAGRAF 17, SAMTYKKER DU I Å HOLDE DIGI-KEY OG PRODUSENTEN AV PRODUKTENE SKADESLØSE MOT ALLE TAP, KOSTNADER OG UTGIFTER SOM MÅTTE PÅLØPE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL ADVOKATHONORARER OG KOSTNADER KNYTTET TIL ETHVERT SØKSMÅL ELLER TRUSSEL OM SØKSMÅL, SOM FØLGE AV BRUK AV PRODUKTER INNEN UAUTORISERTE BRUKSOMRÅDER.

17. Produktgaranti; ansvarsfraskrivelse; ansvarsbegrensning.

a. Generell begrenset produktgaranti. MED MINDRE ANNET ER UTTRYKKELIG ANGITT I DENNE PARAGRAF 17, SELGES ALLE PRODUKTER PÅ "SOM DE ER", "DER DE ER" OG "SOM TILGJENGELIG"-BASIS. Digi-Key samtykker i å overføre til deg, på salgstidspunktet og så langt det er mulig, de garantiene Digi-Key har fra fabrikantene av produktene Digi-Key solgte til deg. KOPIER AV SLIKE FABRIKKGARANTIER ER TILGJENGELIGE FRA DIGI-KEY FØR KJØP, PÅ FORESPØRSEL. FABRIKKGARANTIENE GJELDER IKKE FOR CHIP OUTPOST-PRODUKTER, I STEDEN GJELDER CHIP OUTPOSTs BEGRENSEDE GARANTI, ANGITT I PARAGRAF 17 I DETTE DOKUMENTET, FOR DISSE PRODUKTENE. PÅ VISSE SPESIELLE LAGERVARER SOM ER PÅ KAMPANJE, GIS DET INGEN FABRIKKGARANTI ELLER GARANTIER AV NOE SLAG. SLIKE PRODUKTER SELGES BARE I BEGRENSET ANTALL, UTEN TILGANG TIL RESTORDRE ELLER RETURER.

b. Begrenset garanti for Chip Outpost. Denne begrensede garantien gjelder kun for produkter som er definert av Digi-Key, på nettstede eller ellers, som Chip Outpost-produkter («Chip Outpost-produkter»). Hvis du velger å kjøpe et Chip Outpost-produkt, så garanterer Digi-Key kun til deg, som den opprinnelige kjøperen av Chip Outpost-produktet fra Digi-Key, at Chip Outpost-produktet vil være fritt for defekter i materialer og utførelse i tre (3) år fra den opprinnelige fakturadatoen for Chip Outpost-produktet ("Chip Outposts begrensede garantiperiode"). Den begrensede garantien gjelder ikke for produkter (i) som har vært utsatt for feilaktig bruk (inklusiv men ikke begrenset til statisk utladning), vanskjøtsel, ulykker eller modifikasjon, (ii) som ikke kan testes, (iii) som har blitt installert i et upassende installasjonsmiljø for produktet, (iv) som har blitt brukt til andre formål enn de ble laget for, eller (v) som har blitt skadet av brann, vann, vind, lynnedslag eller lignende årsaker.

 1. Utførelse av denne begrensede garantien. Som ditt eneste botemiddel for brudd på denne garantien skal Digi-Key omgående, etter eget valg, (i) erstatte ethvert Chip Outpost-produkt som ikke er i overensstemmelse med denne begrensede garantien eller (ii) refundere kjøpsprisen for det defekte Chip Outpost-produktet; dog på betingelse av at du returnerer Chip Outpost-produktet i løpet av garantiperioden, eller innen ti (10) dager etter, sammen med en skriftlig beskrivelse av den påståtte defekten(e), i henhold til Digi-Keys returpolicy (se paragraf 14 over).
 2. Tredjepartsesting. Digi-Key forbeholder seg retten til å la en uavhengig tredjepart undersøke og teste ethvert Chip Outpost-produkt som er påstått defekt, for å avgjøre om produktet faktisk er defekt. Konklusjonen til en uavhengig tredjepart skal være avgjørende, endelig og bindende for deg og Digi-Key.

c. Fraskrivelse av alle andre garantier. OM IKKE ANNET ER BESKREVET I DENNE PARAGRAF 17, (i) SÅ GIR IKKE DIGI-KEY NOEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER NÅR DET GJELDER CHIP POST-PRODUKTER, OG (ii) DIGI-KEY FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE, LOVFESTEDE ELLER ANDRE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT BRUKSOMRÅDE OG UKRENKELIGHET NÅR DET GJELDER PRODUKTENE. Produktene kan være underlagt tredjeparters rettigheter vedrørende patenter, varemerker, design, opphavsrett eller annet. Digi-Key skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlige for noe krav som følge av krenkelse av slike rettigheter. Dersom en ordre inkluderer programvare eller andre åndsverk, leveres denne programvaren eller dette åndsverket til deg av Digi-Key i henhold til alle og eventuelle gjeldende opphavsrettigheter og brukerlisenser til tredjeparter. Ingenting herunder skal anses å gi noen rettigheter eller lisenser for bruk av programvare eller åndsverk på noen måte eller til noe formål som ikke utrykkelig går fram av slike lisensavtaler. Uten å på noe som helst vis begrense generaliteten av det forutnevnte:

 1. Ingeniørtjenester for utvikling av utrustninger. Digi-Key tilbyr ingeniørtjenester for utvikling av utrustninger kun som et tilbud til sine kunder. Digi-Keys utviklingsstab for utrustninger streber etter å gi nyttig informasjon om produktene. Digi-Key garanterer ikke at opplysninger eller anbefalinger som gis, er nøyaktige, fullstendige eller korrekte, og Digi-Key påtar seg ikke noe som helst ansvar i forbindelse med gitt informasjon eller anbefaling, eller for at du stoler på slik(e) informasjon eller anbefalinger. Du har selv det fulle ansvaret for å vurdere og bestemme i hvilken grad informasjon og anbefalinger gitt av Digi-Keys utviklingsstab for utrustninger gjelder for ditt formål, å utelukkende støtte seg til slik informasjon eller slike anbefalinger skjer på egen risiko og etter eget forgodtbefinnende. Selv om det foregående gjelder på generell basis, er alle anbefalte erstatningsprodukter eller henvisninger til deler nettopp bare anbefalinger, og Digi-Key garanterer ikke at denne informasjonen er nøyaktig, fullstendig eller riktig.
 2. Elektroniske moduler (sammensetninger). Digi-Key kan tilby for salg montasjer laget av en kombinasjon av produkter, som kan eller ikke kan være inkludert i et vedlegg («Elektroniske moduler»), og slike elektroniske montasjer skal være produkter i henhold til disse nettstedets bruksvilkår og ordrebetingelser. Digi-Key samtykker i å overføre til deg, på salgstidspunktet og så langt det er mulig, de garantiene Digi-Key har fra produsenter med hensyn til produktene som utgjør de elektroniske modulene (sammensetningene). Digi-Key garanterer for en periode på nitti (90) dager etter levering av elektroniske moduler (sammensetninger). av Digi-Key at Digi-Keys monteringstjenester vedrørende elektroniske montasjer ("monteringstjenester") vil være fri for materielle feil i utførelsen. Digi-Keys garanti er begrenset til monteringstjenestene og gjelder ikke (i) for noen av produktene som utgjør de elektroniske samlingene; eller (ii) for eventuelle salgssett eller annen emballasje av produkter fra Digi-Key der ingen montering er nødvendig. Denne garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen, og for en nitti dagers periode fra leveringsdatoen, og kun for elektroniske moduler underlagt normal bruk og service. Denne garantien dekker ikke skader som følge av forsendelse, uaktsomhet, utilsiktet misbruk eller misbruk og feil bruk, vedlikehold, service eller lagring. DIGI-KEY GIR INGEN ANNEN GARANTI, OG FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE, LOVBESTEMTE ELLER PÅ ANNEN MÅTE, MED HENSYN TIL ELEKTRONISKE MODULER (SAMMENSETNINGER)., MONTERINGSTJENESTENE OG PRODUKTENE SOM BESTÅR AV DE ELEKTRONISKE MODULENE. KUNDEN ERKJENNER OG GODTAR PÅ OPPRETTELSE AV ELEKTRONISKE ENHETER KAN UGYLDIGGJØRE ELLER UGYLDIGGJØRE ENHVER GARANTI GITT AV KOMPONENTPRODUSENTEN. KUNDEN AKSEPTERER ANSVARET FOR Å GJENNOMGÅ KOMPONENTPRODUSENTENS GARANTIER OG BESTEMME I HVILKEN GRAD DE KAN GJELDE ELLER ANNULLERES AV KOMBINASJONEN AV PRODUKTER FOR Å LAGE ELEKTRONISKE MODULER (ENHETER).
 3. Tilpassede produkter. Digi-Key kan også, på forespørsel fra en kunde, montere, forsterke og/eller programmere produkter i samsvar med spesifikasjoner levert av en kunde («Verdiøkende tjenester»), og slike produkter montert, forsterket eller programmert av Digi-Key (hver et «Tilpasset produkt») skal også være produkter i henhold til disse nettstedets vilkår for bruk og ordrebetingelser. Kunden har eneansvar for å avgjøre om det tilpassede produktet er et produkt som er egnet for bruken eller bruksområdene kunden har til hensikt og kunden er ansvarlig for all kvalitets- og toleransetesting. Kunden erklærer og garanterer også at all informasjon i enhver spesifikasjon kunden gir til Digi-Key er fullstendig og nøyaktig, og at alle tilpassede produkter utarbeidet i samsvar med kundens spesifikasjoner ikke vil krenke eller misbruke rettighetene til noen tredjepart, inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter. Et tilpasset produkt kan ikke avbestilles/kan ikke returneres (non-cancellable/non-returnable). Digi-Key garanterer at Verdiøkende tjenester vil være i samsvar med kundens skriftlige spesifikasjoner akseptert av Digi-Key i nitti (90) dager etter levering av tilpassede produkter av Digi-Key. Digi-Key garanterer ikke produktene selv eller det tilpassede produktet, unntatt med hensyn til de Verdiøkende tjenestene som er angitt i dette dokumentet. Denne garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen, kun for en nitti dagers periode fra leveringsdatoen, og kun for Tilpassede produkter, underlagt normal bruk og service. Denne garantien dekker ikke skader som følge av forsendelse, uaktsomhet, utilsiktet misbruk eller misbruk og feil bruk, vedlikehold, service eller lagring. UTEN Å BEGRENSE NOEN ANDRE VILKÅR ELLER BESTEMMELSER I DISSE ORDENSBETINGELSENE, FRASKRIVER DIGI-KEY SEG UTTRYKKELIG ENHVER GARANTI ELLER REPRESENTASJON FOR AT ET TILPASSET PRODUKTE ER EGNET FOR BRUK I MEDISINSK UTSTYR ELLER I ET HVILKET SOM HELST BRUKSOMRÅDE INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, LIVSSIKKERHET, LIVSOPPRETTHOLDENDE, LIVSOPPRETTHOLDENDE, KIRURGISK, MENNESKELIG IMPLANTAT, ATOM- ELLER FLYAPPLIKASJONER ELLER FOR ENHVER BRUK ELLER ANVENDELSE HVOR SVIKT I EN ENKELTKOMPONENT KAN SKAPE EN SITUASJON HVOR SKADE PÅ EIENDOM, PERSONSKADE ELLER DØDSFALL ER SANNSYNLIG. KUNDEN ERKJENNER OG GODTAR AT VERDIØKENDE TJENESTER OG OPPRETTELSE AV TILPASSEDE PRODUKTER KAN ANNULLERE ELLER UGYLDIGGJØRE ENHVER PRODUSENTGARANTI.
 4. Ingen andre garantier. Bortsett fra hvis en behørig autorisert representant for Digi-Key gir en skriftlig tilleggsgaranti, er ingen ansatte på eller representanter for Digi-Key eller noen andre parter autorisert til å gi noen garantier utover de som gis i paragraf 17.

d. Ansvarsbegrensning. DIGI-KEY ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ANSVARLIG FOR INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, INDIREKTE, STRAFFERETTSLIGE SKADER ELLER STRAFFESKADER (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV INNTEKT, TAP AV OPPSPARTE MIDLER ELLER TAP AV FORRETNINGSMULIGHETER) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER ER RELATERT TIL ET PRODUKT, SELV OM DIGI-KEYS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. MED FORBEHOLD OM DET FOREGÅENDE, SKAL DIGI-KEYS ERSTATNINGSANSVAR UNDER INGEN OMSTENDIGHETER OVERSTIGE KJØPESUMMEN FOR PRODUKTET, UANSETT OM DET ER KNYTTET TIL PRODUKT, MONTERINGSTJENESTE ELLER VERDIØKENDE TJENESTER, (OGSÅ I FORBINDELSE MED MONTERINGSTJENESTER OG VERDIØKENDE TJENESTER, PRODUKTET SOM EN SLIK TJENESTE GJELDER), UAVHENGIG AV DEN JURIDISKE TEORIEN HEVDET FOR SLIKT ANSVAR, ENTEN DET ER I KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR, GARANTI ELLER ANNET. DU ERKJENNER AT BELØPENE SOM SKAL BETALES FOR PRODUKTENE ER BASERT DELVIS PÅ DISSE BEGRENSNINGENE, OG DU GODTAR VIDERE AT DISSE BEGRENSNINGENE SKAL GJELDE UAVHENGIG AV EVENTUELLE SVIKT I VIKTIG FORMÅL MED ET BEGRENSET MIDDEL.

Noen land tillater ikke unntakelse eller begrensning av utilsiktede eller indirekte skader. Det kan derfor hende de ovennevnte begrensningene eller unntakelsene ikke gjelder for deg, men de gjelder i så stor grad som loven tillater.

18. Skadeserstatning. Du forstår og godtar at du er personlig ansvarlig for din egen bruk eller manglende evne til å bruke produktene. Du sier deg enig i å verne, forsvare og holde Digi-Key og Digi-Keys joint venture-partere, forretningspartnere, lisensgivere, ansatte, konsulenter og enhver tredjepart som bidrar med informasjonsleverandører til tjenesten, fra og mot alle krav, tap, utgifter, skader og kostnader (inkludert men ikke begrenset til direkte, utilsiktede, betydelige, preventive og indirekte skader), og rimelige advokathonorarer som følge av eller som følge av din bruk, misbruk eller manglende evne til å bruke produktene, eller brudd fra din side på disse vilkårene for orden.

19. Force Majeure. Digi-Key er ikke ansvarlig for forsinkelser i leveringen eller dersom vi ikke klarer å overholde våre forpliktelser grunnet årsaker som er utenfor vår kontroll, inkludert men ikke begrenset til produkttildelinger, pandemien, mangel på materialer, arbeidskonflikter, transportforsinkelser, uforutsigbare omstendigheter, force majeure, handlinger eller utelatelser av tredjeparter, handlinger eller utelatelser av sivile eller militære myndigheter, statlige prioriteter, brann, streik, flom, ekstremvær, dataavbrudd, terrorisme, epidemier, karantenerestriksjoner, opprør eller krig. Digi-Keys tidspunkt for levering eller utførelse kan bli utsatt i hele den aktuelle forsinkelsesperioden, og Digi-Key kan etter eget forgodtbefinnende kansellere enhver ordre eller restordre, uten ansvar, etter å ha varslet deg om det.

20. Gjeldende lov; tvisteløsning; handlingsbegrensninger. Lovene i staten Minnesota i USA skal gjelde for disse ordrebetingelsene, uten hensyn til eventuelle konflikter i lovbestemmelser (enten staten Minnesota eller annen jurisdiksjon som vil forårsake anvendelse av andre lover enn de i staten Minnesota). FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer av 1980, FN-konvensjonen om begrensningsperiode for internasjonalt salg av varer, den såkalte Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) og enhver fremtidige revisjon derav gjelder ikke for disse ordrebetingelsene. Alle tvister eller krav som oppstår ut fra eller i tilknytning til ordrebetingelsene eller ditt kjøp eller bruk av produktene (en «tvist»), skal avgjøres ved voldgift , under reglene fremlagt av American Arbitration Association (AAA), og DU FRASIER DEG MED DETTE, UGJENKALLELIG OG UTEN FORBEHOLD, SÅ LANGT DET TILLATES AV LOV, ALLE RETTIGHETER DU MÅTTE HA OM EN JURYRETTSSAK VED RETTSLIGE SKRITT, RETTSFORFØLGELSE, SØKSMÅLGRUNNLAG ELLER MOTKRAV, SOM RESULTAT AV ELLER RELATERT TIL DISSE BRUKSBETINGELSENE. Voldgift utføres på engelsk foran en megler/voldgiftsmann, og en slik voldgiftsmann skal, etter vedkommendes eget skjønn, fastsette voldgiften av alle påståtte tvister. Voldgiften skal avholdes i Minneapolis i Minnesota. Så langt det tillates av lov, skal ingen voldgift i henhold til disse ordrebetingelsene avholdes sammen med voldgifter som involverer andre parter som er underlagt disse ordrebetingelsene, verken gjennom gruppevoldgifter eller på annen måte. Dom om en erstatning fremsatt av en megler/voldgiftsmann kan iverksettes i alle stater eller føderal rett i eller utenfor staten Minnesota. Foruten det foregående, og i tillegg til eventuelle andre tilgjengelige rettsmidler, kan Digi-Key søke rettspåbud eller andre domskrav i enhver statlig, føderal eller nasjonal rett for ethvert faktisk eller angivelig brudd eller krenkelse av noen av Digi-Keys eller tredjeparters åndsrett eller eiendomsrett. Du samtykker med dette til den jurisdiksjonen til staten Minnesotas statlige og føderale rett når det gjelder slike rettspåbud eller andre domskrav. Videre anerkjenner du at Digi-Keys åndsrett er av en spesiell, unik og ekstraordinær karakter, og er av en slik verdi at uautorisert bruk, avsløring eller tap av den ikke uten videre kan estimeres (anslås) og derfor muligens ikke kan adekvat kompenseres for på monetært (pengemessig) vis. Alle tvister må innledes av deg innen ett (1) år fra kjøpsdatoen eller leveringen av produktet med unntak av tvister basert på garantibrudd. Disse kravene må innledes innen nitti (90) dager fra datoen Digi-Key nekter et garantikrav etter paragraf 17 i disse ordrebetingelsene.

21. Generelle vilkår. Disse Bestillingsbetingelsene utgjør hele avtalen mellom partene for det som gjelder emnet i dem. Ingen fraskrivelser fra Digi-Key når det gjelder brudd eller forsømmelser, skal anses som en fraskrivelse av foregående eller etterfølgende brudd eller forsømmelser. Hvis noen del av disse ordrebetingelsene bedømmes av en rett i en gjeldende jurisdiksjon eller av en megler med jurisdiksjon over en tvist å være ugyldig eller kke rettskraftig, vil det ikke virke inn på andre vilkår i disse ordrebetingelsene, hvorav alle fremdeles skal stå i kraft, og den aktuelle retten eller megleren skal ha autoritet, om mulig, til å revidere eventuelle ugyldige eller ikke rettskraftige bestemmelser slik at de blir gyldige og rettskraftige samtidig som de så presis som mulig gjenspeiler partenes hensikt basert på den opprinnelige ordlyden i bestemmelsen. Ingen rettigheter, forpliktelser eller avtaler herunder kan bli tildelt eller overført ved lov av deg, gjennom sammenslåing eller på annen måte, uten skriftlig samtykke av Digi-Key. Disse ordrebetingelsene og emnene de dekker, inklusiv men ikke begrenset til kjøp av produkter, danner ikke noe fellesforetak, partnerskap, ansettelsesforhold eller agentforhold mellom deg og Digi-Key eller deres leverandører. Forpliktelsene, rettighetene, vilkårene og betingelsene er bindende og gjelder bare for nevnte parter og deres rettmessige, respektive og utpekte etterfølgere, og er ikke ment å gi noen rettigheter eller rettsmidler til tredjeparter. 

22. Endringer i ordrebetingelsene. Digi-Key forbeholder seg retten til å endre disse ordrebetingelsene uten forvarsel. Du er ansvarlig for å lese gjennom disse ordrebetingelsene før du kjøper produkter, og ditt kjøp av produkter etter endringer av disse ordrebetingelsene innebærer at du samtykker til de oppdaterte ordrebetingelsene. I tilfelle disse ordrebetingelsene endres eller oppdateres, vil «Dato for siste modifisering» bli oppdatert. Som en del av registreringsprosessen for å bli en registrert bruker av visse funksjoner på nettstedet, velger du som standard å motta e-poster som Digi-Key sender ut som varsel ved endringer i disse ordrebetingelsene og andre Digi-Key-retningslinjer. Du kan velge ikke å motta disse e-postene ved å velge bort denne standarden. Uavhengig av bestemmelser i disse ordrebetingelsene om det motsatte, kan Digi-Key gjøre endringer i disse ordrebetingelsene etter eget forgodtbefinnende, og alle slike endringer vil være bindende for deg og Digi-Key.

Gjeldende versjon
Den engelske versjonen av disse ordrebetingelsene er gjeldende ved eventuell uoverensstemmelse mellom den engelske og norske versjonen.

© 2022, Digi-Key Corporation. Med enerett.

SPØRSMÅL ELLER TILLEGGSINFORMASJON. Hvis du har spørsmål om disse ordrebetingelsene eller ønsker mer informasjon, kan du sende en e-post til international.customer.service@digikey.com.

DATO FOR SISTE ENDRING

februar 24, 2022

Revisjon 5.1